вкусная вода ОРХіДЕЯ

 

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 15, ст.243 )


2) удосконалення Підвищення
водозаборів з ефективнос-
поверхневих та ті роботи
підземних водозаборів
джерел та з поверх-
технологій невих та
підготовки підземних
питної води, у джерел
тому числі: водопоста-
чання,
розроблення 2008- Держжитло- вдоскона-
методів 2010 комунгосп, лення
реконструкції НАНУ, МОЗ методів та
діючих засобів
водоочисних очищення
споруд для води
підвищення
ефективності їх
роботи;
розроблення 2008- НАНУ,
технології і 2010 Держжитло-
обладнання для комунгосп,
попереднього МОЗ
очищення води;
розроблення 2008- Держжитло-
сучасних 2010 комунгосп,
технологій Мінеконо-
кондиціювання міки,
підземних вод; НАНУ, МОЗ
розроблення 2008- НАНУ, МОЗ,
технологій 2010 АМН,
кондиціювання, Держжитло-
консервування комунгосп
та фасування
питної води;
розроблення 2008- НАНУ, МОЗ,
сучасних 2012 АМН,
технологій Держжитло-
очищення і комунгосп
кондиціювання
поверхневих вод
з урахуванням
нових норматив-
них вимог до
якості води;
розроблення 2007- Держжитло-
методів 2008 комунгосп,
повторного НАНУ, МОЗ
використання
промивних вод
та обробки
осадів споруд
питного
водопостачання;
забезпечення 2006- МОЗ, АМН,
методичного та 2010 НАНУ,
аналітичного Мінеконо-
супроводу впро- міки,
вадження націо- Мінпром-
нальних стандар- політики,
тів у сфері Держжитло-
питної води та комунгосп,
питного державні
водопостачання адміністра-
ції, органи
місцевого
самовряду-
вання
4. Розвиток та Проведення 2006- Рада Забезпечен-
реконструкція робіт з 2020 міністрів ня
систем будівництва та Автономної населення
водопостачання реконструкції Республіки України
та систем водо- Крим, питною
водовідведення постачання та обласні, водою
водовідведення; Київська та нормативної
Севастополь- якості,
вдосконалення ська міські скорочення
водозаборів з державні споживання
поверхневих та адміністра- паливно-
підземних ції, енергетич-
джерел і виконавчі них
технологій органи ресурсів у
підготовки міських, системах
питної води; селищних, питного
сільських водопоста-
розвиток систем рад, чання,
водопровідно- Держжитло- попереджен-
каналізаційної комунгосп, ня аварій
мережі міст та Мінприроди, та
інших населених Держводгосп, запобігання
пунктів Мінекономіки техногенним
катастрофам
у водо-
провідно-
каналіза-
ційних
мережах
5. Освіта, Перепідготовка 2006- Держжитло- Сприяння
підготовка і підвищення 2020 комунгосп, розвитку
кадрів, кваліфікації Міносвіти, системи
виховання та фахівців сфери Мінприроди, екологіч-
інформування управління НАНУ, АМН, ного
громадськості водопровідно- Рада виховання,
комунальним міністрів освіти,
господарством; Автономної інформу-
Республіки вання
підготовка і Крим, населення,
підвищення обласні, підготовки
кваліфікації Київська та професійних
фахівців Севастополь- кадрів і
контрольно- ська міські формування
вимірювальних державні екологічної
лабораторій; адміністра- свідомості
ції, та культури
підготовка та виконавчі спеціаліс-
періодична органи тів
публікація міських, водопровід-
Національної селищних, но-каналі-
доповіді про сільських заційного
якість води та рад, господар-
стан питного громадські ства
водопостачання організації
в Україні

Додаток 2
до Загальнодержавної програми
"Питна вода України" на 2006-2020 роки
ОРІЄНТОВНІ ОБСЯГИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ "ПИТНА ВОДА УКРАЇНИ"
НА 2006-2020 РОКИ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
(тис. гривень) ------------------------------------------------------------------------------------------- Заходи |Строки| Орієнтовні обсяги фінансування |вико- |----------------------------------------------------------------- |нання,|загаль-| за роками |роки | ний |--------------------------------------------------------- | | обсяг | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | перший |наступні | | | | | | | | етап, | етапи, | | | | | | | | усього | усього ------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Охорона та 2006- 9500 100 100 2200 1700 1400 5500 4000 раціональне 2020
використання
джерел питного
водопостачання
2. Нормативно- 2006- 2850 130 300 970 850 500 2750 100 правове 2010
забезпечення
3. Науково- 2006- 5550 500 800 800 800 750 3650 1900 технічне 2020
забезпечення,
у тому числі:
розробка 2006- 3000 400 400 400 400 400 2000 1000 технологій 2020
щодо раціо-
нального
використання
та економії
питної води;
удоскона- 2006- 2550 100 400 400 400 350 1650 900 лення 2020
водозаборів з
поверхневих
та підземних
джерел та
технологій
підготовки
питної води
4. Розвиток та 2006- 5207550 221910 226910 396465 386795 380125 1612205 3595345 реконструкція 2020
систем водо-
постачання та
водовідведення:
будівництво та 2006- 312000 20000 20000 25000 24000 23000 112000 20000 реконструкція 2020
водозаборів з
поверхневих і
підземних
джерел,
впровадження
технологій
підготовки
питної води;
розвиток
систем
водопровідно-
каналізаційної
мережі:
- міських 2006- 2390585 102795 102795 186465 179795 172125 743975 1646610 населених 2020
пунктів;
- сільських 2006- 2304965 99115 99115 180000 173000 165000 716230 1588735 населених 2020
пунктів;
впровадження 2007- 200000 - 5000 5000 10000 20000 40000 160000 національних 2020
стандартів
та інших
нормативно-
правових актів
у сфері
питного
водопостачання
та водовідве-
дення
5. Освіта, 2006- 4500 300 300 300 300 300 1500 3000 підготовка 2020
кадрів,
виховання та
інформування
громадськості
Усього: 2006- 5229950 222940 228410 400735 390445 383075 1625605 3604345 2020
у тому числі 2006- 1500000 64500 64500 117000 121500 108000 475500 10245500 субвенції 2020
місцевим
бюджетам
на виконання
заходів з
попередження
аварій та
запобігання
техногенним
катастрофам
на аварійних
об'єктах
водопровідно-
каналізаційного
господарства
комунальної
власності

Сторiнки:  1  [ 2 ]

важно про воду

Закон Украины
Заработок на доставке питьевой воды для водителей и дистриб ссылки Питьевая вода ОРХІДЕЯ на Оболони: 20 литров 10 грн. С доставкой 20 грн.
pitnavoda «ОРХіДЕЯ» © 2010 ПИТНА ВОДА www.pitnavoda.com.ua